บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด หรือ PIC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2556

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการมีเดีย (Medias) และคอนเทนต์ (Contents) ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ให้บริการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่สินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้บริการขายสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวเองกับธุรกิจ
จากเดิม PIC เกิดจากการที่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ PIC เล็งเห็นว่าธุรกิจบริหารโครงการมีการนำระบบไอทีเข้ามาใช้ในการทำงานน้อย จึงได้เริ่มพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร (IT Service Management) จนกระทั่งสามารถพัฒนาการให้บริการจนเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อใช้เนื้อหาดังกล่าวในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนงานสื่อโฆษณา งานรีวิวผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสื่อดิจิตอลและสื่ออื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร